Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mfq.com.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.mfq.com.pl  (serwis), a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu,.

2. Serwis jest prowadzony przez: magnifique Małgorzata Godzisz ul.Fundamentowa 53 lok 12 04-057 Warszawa

3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.

§ 2 Przyjmowanie zamówień-zawieranie umów

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.mfq.com.pl. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. magnifique zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez  magnifique.
 3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie magnifique zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 4. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni. Brak wpłaty w  tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.
 5. magnifique potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.

a) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 8.00 a godz. 15.30 ofertę Klienta uważa się za złożoną w tym samym dniu,
b) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt a) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym (tzn. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) następującym po dniu przesłania potwierdzenia.

6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w sklepie internetowym zamówionego przez Klienta Towaru. W przypadku braku w sklepie internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).

§ 3 Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów  przesyłki.
 2. Klient uiszcza cenę za zamówione towary oraz koszty przesyłkiw sposób wskazany przy składaniu zamówienia – poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie. Klient nie ponosi kosztów przesyłki przy zamówieniu przekraczającym wartość 500 zł.
 3. Sklep honoruje następujące formy płatności:

a) płatności przelewem bankowym na rachunek prowadzony przez magnifique w Alior Banku o numerze 48 2490 0005 0000 4000 9783 4250

b) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU

 1. W tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia wygenerowany w potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez magnifique i symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek.
 2. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia lub symbolu produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, jednak Kupującemu nie przysługuje prawo do wnoszenia względem Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.

§ 4 Termin realizacji zamówienia i odbiór przesyłek

 1. magnifique zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w serwisie, liczonym w dniach roboczych, nie dłuższym niż 14 dni. Termin ten to czas wykonania produktu i przygotowania do wysyłki, który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, a które mają mu być dostarczone jedną (zbiorczą) przesyłką, zostaną one wysłane do Klienta łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego ze złożonych zamówień.
 2. Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny.
 3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Wysyłki realizowane są dwa razy w tygodniu.
 4. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.
 5. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez magnifique. Istnieje możliwość osobistego odbioru przesyłki po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 10 do 18.

 § 5 Opisy i zdjęcia produktów

 1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. W przypadku biżuterii wszystkie wzory są ręcznie wykonywane– poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
 2. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§ 6 Odstąpienie od umowy – rezygnacja z zakupionego towaru

 1. Klient może anulować złożone zamówienie jedynie mailowo korzystając z formularza w dziale „Kontakt”. Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.Nie można także anulować zamówienia towaru, który wykonany został według specyfikacji Klienta lub towaru służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, jeżeli towar został już wykonany. W tych przypadkach anulowanie zamówienia będzie uznawane za bezskuteczne. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o skutecznym lub bezskutecznym anulowaniu zamówienia.
 2. Klient może w terminie 10 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie, przesyłając je listem poleconym na adres: Małgorzata Godzisz ul. Fundamentowa 53 lok 12, 04-057 Warszawa.Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny pod linkiem: http://mfq.com.pl/odstapienie_od_umowy.pdf
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, to jest nie może nosić śladów użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, powinien być przesłany z oryginalnym opakowaniem,. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT)
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedający dokona zwrotu na rzecz Klienta ceny sprzedaży, powiększonej o koszty dostawy (w przypadku dostawy płatnej) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się on na inny sposób zwrotu ceny. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni, z tym, że Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 3. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.
 5. magnifique nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji wypłaty wynikłe po złożeniu do banku polecenia przelewu, jak również za opóźnienie będące następstwem podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie przelewu bankowego. magnifique zobowiązuje się poinformować Klienta o niekompletności danych uniemożliwiających wykonanie przelewu wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na wykonanie przelewu bankowego, Klient zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji przelewu. magnifique nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia na rzecz Klienta z innych przyczyn, nieleżących po stronie magnifique.
 6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta wedle jego specyfikacji w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.
 8. magnifique nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
 9. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru nie spełniając tym samym wymogów skutecznego odstąpienia od umowy magnifique zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
 10. W przypadku odbioru Towaru osobiście, jako moment zawarcia umowy uznaje się przyjęcie towaru przez Klienta. W przypadku osobistego odbioru produktu przyjmuje się również, że umowa sprzedaży zawarta zostaje w lokalu przedsiębiorstwa i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. W tym przypadku, do chwili odbioru towaru, Klient może zrezygnować z zakupu informując o tym sprzedawcę niezwłocznie. Możliwość rezygnacji nie dotyczy towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Reklamacja i wymiana towaru

 1. W przypadku ujawnienia się wad produktu w terminie 24 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, należy wysłać go do siedziby firmy na adres: ul.Fundamentowa 53 lok 12 04-057 Warszawa.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w szczególności za uszkodzenia towaru wynikające z wyłącznej winy Klienta lub powstałych na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, takich jak zniszczenia mechaniczne, zarysowania itp.
 2. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć kompletnie wypełniony formularz reklamacji dostępny na stronie serwisu mfq.com.pl .
 3. W terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 4. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt magnifique albo wymieniony na nowy wolny od wad i przesłany Klientowi na koszt magnifique.
 5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia istnienia wady towaru nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedawcy na piśmie.
 6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania itp.), magnifique skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw .
 7. Sprzedawca przewiduje możliwość wymiany towaru niewadliwego na inny – realizacja prawa do wymiany towaru może nastąpić w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki przez magnifique, po uprzedniej akceptacji przez magnifique mailowego zgłoszenia wymiany. Wymiana na inny rozmiar będzie możliwa wyłącznie wówczas, jeżeli dany towar jest dostępny w takim rozmiarze oraz gdy wymieniany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania. W celu realizacji zaakceptowanej uprzednio przez magnifique wymiany towaru należy odesłać towar na adres: Małgorzata Godzisz ul. Fundamentowa 53 lok 12 , 04-057 Warszawa, zapakowany w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające pognieceniu i zniszczeniu. Do przesyłanego towaru należy dołączyć oryginalny paragon oraz opakowanie. Koszty związane z wymianą towaru (koszty dodatkowych przesyłek i ewentualnej różnicy w cenie) pokrywa Klient.
 8. magnifique nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez magnifique., w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883). Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest magnifique

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia

§ 9 

 • 9 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest magnifique Małgorzata Godzisz ul. Fundamentowa 53 lok 12 04-057 Warszawa  NIP 9222418325 email: mfq@mfq.com.pl  zwana dalej: Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wskazany adres e-mail lub listownie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutekakceptacjiRegulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie przesyłania treści promocyjno-marketingowych może być odrębna zgoda wyrażona przez Klienta.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a dla celów marketingowych – o ile Klient wyrazi na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres: a) potrzebny do wykonania umowy, b) wymagany przez przepisy podatkowe lub rachunkowe, c) konieczny dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń związanych z realizacją Umowy.

6.    Przewidywanymi odbiorcami danych sąosoby, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w zakresie obsługi dostaw przesyłek, obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom  na stronie internetowej magnifique www.mfq.com.pl. Dokonywanie zakupów w sklepie mfq.com.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory nie rozwiązane w drodze polubownej rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.
 5. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony mfq.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji